dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน สำนักงานศาลยุติธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ.น่าน สำนักงานประกันสังคม ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน สำนักงานศาลยุติธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ.น่าน สำนักงานประกันสังคม ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย(ออมวันละบาท)

ตำบลกองควาย  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

 

           กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีความคิดเห็นตรงกัน ที่จะมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งในกลุ่มและชุมชนทุก เพศ ทุกวัยและทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงพื้นฐานของชีวิตสมาชิกทุกคนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปและเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับสมาชิกรู้จักการออม มีความเสียสละ สามัคคี มีคุณธรรม เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน

           กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย (ออมวันละบาท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553  มีสมาชิกจำนวน 423 คน เป็นสมาชิกจากหมู่บ้านนาผา หมู่ที่ 3 หลังจากคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยนแล้ว ได้มติว่าจะทำการรับสมัครสมาชิกให้ครอบคลุมทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลกองควาย เพื่อทำการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้เป็นในรูปแบบของตำบล และสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตาม พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556 และให้เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีปัญหาได้อย่างทั่วถึง และเป็นหลักประกันให้กับสมาชิกในวันข้างหน้า  ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควายมีจำนวนสมาชิก 2,613 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลรอบแรก จำนวนเงิน 100,000 บาท และในรอบที่สอง จำนวนเงิน 318,645 บาท  ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย(ออมวันละบาท)  มียอดเงินที่สมาชิกสมทบจำนวน  1,027,435 บาท จัดสวัสดิการให้สมาชิกไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 468 คน

 

 

ระเบียบกองทุนระระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย (ออมวันละบาท) พ.ศ.2553


หมวดที่  1  ข้อความทั่วไป

 

ข้อ 1 ชื่อกองทุน “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย”

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มกราคม พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป

ข้อ 3 วัตถุประสงค์

(1)    เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

(2)    เพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน การเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก

(3)    เพื่อจัดสวัสดิการไว้ดูแลสมาชิกในเรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ และการตาย

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

(1)    กองทุน หมายถึง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย

(2)    สมาชิก หมายถึง ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย

(3)    กรรมการ  หมายถึง  กรรมการบริหารกองทุน

(4)    คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกองทุน

ข้อ 5 สถานที่ดำเนินงานกองทุน  คือ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองควาย หรือสถานที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้ในสถานที่นั้นและได้แจ้งให้สมาชิกทราบ

ข้อ 6 สถานที่ดำเนินงานกองทุนเปิดให้บริการสมาชิกทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.

 

หมวดที่ 2 การเป็นสมาชิก

 

ข้อ 7 การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1)    เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลกองควาย ยกเว้นในกรณีย้ายออกไปเพื่อการศึกษา

(2)    มีอายุตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป

(3)    สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 20 บาท และไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

(4)    กองทุนเปิดรับสมัครสมาชิกปีละหนึ่งครั้ง หรือตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

(5)    สมาชิกสมทบ ได้แก่

         (5.1) ผู้ที่เป็นคู่สมรส และทายาท ของประชาชนตำบลกองควาย แต่ยังไม่ได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ในทะเบียนบ้านตำบลกองควาย

         (5.2) ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่อื่น ที่ทำงานในหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกองควาย

         (5.3) บุคคลอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ข้อ 8 การพ้นสภาพของสมาชิก

(1)    ขาดการออมเงินเกิน 1 ครั้ง (30 วัน)

(2)    ตาย

(3)    ลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการ

(4)    ขาดคุณสมบัติ ตามหมวดที่ 2 ข้อ 7

ข้อ 9 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(1)    ระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัคร

(2)    ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารกองทุนเพื่อทราบการดำเนินกิจการของกองทุน

(3)    เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุนฯ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง

(4)    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของกองทุนต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำ หรือ งดเว้นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน หรือ ป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่สมาชิกและกองทุน

(5)    ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่งของกองทุน

(6)    ต้องนำเงินออกมาให้คณะกรรมการประจำหมู่บ้านให้เรียบร้อยในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

(7)    หากพ้นกำหนดวันสิ้นเดือนของเดือนใดก็ตาม สมาชิกต้องนำเงินมาออมภายใน 30 วันของเดือนถัดไป ณ สถานที่ดำเนินงานกองทุน

(8)    เก็บรักษาเอกสารหรือหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกกองทุน  สมุดบัญชีเงินฝากของกองทุน ไว้เป็นอย่างดีหายสูญหายชำรุดให้รีบแจ้งคณะกรรมการเพื่อขอรับเอกสารใหม่ทดแทน

(9)    การย้ายที่อยู่  เปลี่ยนชื่อ นามสกุล แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด หรือเกี่ยวกับสถานภาพสมรส ให้แจ้งต่อคณะกรรมการกองทุนภายใน 60 วัน เพื่อกองทุนฯ จะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในเอกสาร ทะเบียนหรือเอกสารอื่นๆ ของกองทุนให้ถูกต้อง

(10)  สมาชิกต้องคอยติดตามการแจ้งข่าวสารต่างๆ ของกองทุน

 

หมวดที่ 3 สวัสดิการ

 

ข้อ 10 สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1)    สมาชิกต้องมีการออกเงินวันละ 1 บาท ต่อ 1 คน

(2)    สมาชิกต้องนำเงินออกมาให้คณะกรรมการกองทุน (แต่ละหมู่บ้าน) ทุกก่อนวันสิ้นเดือนของทุกเดือน จำนวนเงินออมขึ้นอยู่กับจำนวนวันในแต่ละเดือน

(3)    สมาชิกต้องออมเงินครบระยะเวลา 180 วัน นับจากวันแรกเข้าจึงจะได้รับสวัสดิการ

ข้อ 11 สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ดังต่อไปนี้

     (1) การเกิด   ได้รับสวัสดิการดังนี้

          -  สมาชิกคลอดบุตรแล้วบุตรนั้นมีชีวิตตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับสวัสดิการเงินรับขวัญสำหรับเด็กจำนวน 500 บาท ต่อ 1 คน  โดยจ่ายสูงสุดเพียง 2 คน (รวมทั้งกรณีฝาแฝดด้วย)

          -  แม่ (สมาชิก) ที่นอนโรงพยาบาลจากการคลอดบุตรจะได้รับสวัสดิการเป็นเงินจำนวน 100 บาทต่อ 1 คนแต่รวมกันสูงสุดไม่เกิน 500 บาท/ปี

     (2)  การแก่  กรณีสมาชิกออมเงินครบตามระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไดรับสวัสดิการดังนี้

                        - ออมครบ 15 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      300  บาท

                        - ออมครบ 20 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      400  บาท

                        - ออมครบ 25 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      500  บาท

                        - ออมครบ 30 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      600  บาท

                        - ออมครบ 35 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      700  บาท

                        - ออมครบ 40 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      800  บาท

                        - ออมครบ 45 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      900  บาท

                        - ออมครบ 50 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      1,000  บาท

                        - ออมครบ 55 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      1,100  บาท

                        - ออมครบ 60 ปี          อายุครบ 60  ปี           ได้บำนาญเดือนละ      1,200  บาท

      (3)  การเจ็บ   สมาชิกที่นอนโรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการ 100 บาทต่อ 1 คืน แต่รวมกันไม่เกิน  500 บาทต่อปี

      (4)  การตาย จะได้รับสวัสดิการ ดังนี้

                       - ออมครบ 180 วัน (6 เดือน)     สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ  2,500 บาท

                       - ออมครบ 365 วัน ( 1 ปี)        สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ  5,000 บาท

                       - ออมครบ 730 วัน (2 ปี)         สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ  10,000 บาท

                       - ออมครบ 1,460 วัน (4 ปี)       สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ  15,000 บาท

                       - ออมครบ 2,920 วัน (8 ปี)       สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ  20,000 บาท

                       - ออมครบ 5,840 วัน (16 ปี)   สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ  30,000 บาท

      (5) การลาออก  กรณีลาออกจากการเป็นสมาชิก จะได้รับเงินออมคืนตั้งแต่วันแรกเข้าถึงวันสุดท้ายโดยไม่มีดอกเบี้ยและหักเงินสวัสดิการที่ได้รับออก

ข้อ 12 กองทุนจะไม่จ่ายสวัสดิการในกรณีดังนี้ต่อไปนี้

(1)     สมาชิกตายหรือหายสาบสูญไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือได้

(2)    สมาชิกระทำอัตวินิบาตกรรมตนเอง (ฆ่าตัวตาย) ภายใน 365 วัน นับแต่วันที่เป็นสมาชิกกองทุน

 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริหารกองทุน

 

ข้อ 13 การดำเนินงานหรือกิจการของกองทุน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย

(1)    ประธาน 1  คน

(2)    รองประธาน  2  คน

(3)    กรรมการฝ่ายการเงิน 3 คน

(4)    กรรมการฝ่ายจัดเก็บเงินฝากหมู่บ้านละ 1 คน

(5)    กรรมการฝ่ายเลขาและทะเบียน  2  คน

(6)    กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 คน

(7)    กรรมการฝ่ายสวัสดิการ  4  คน

ข้อ 14 กรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย มาโดยวิธี

(1)     กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย

(2)     กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก

(3)     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ข้อ 15 คุณสมบัติของกรรมการบริหารกองทุน 

(1)    ต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่ง

(2)    มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(3)    ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีจิตใจอาสาที่จะทำงานเพื่อกองทุน

ข้อ 16 การพ้นสภาพของกรรมการบริหารกองทุน

(1)    ตาย

(2)    ลาออก  ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกองทุน

(3)    ครบวาระ

(4)    มีความผิดต้องโทษตามกฎหมาย  ยกเว้นความผิดลหุโทษ

(5)    คณะกรรมการมีมติให้ออก  เนื่องจากกระทำความผิดต่องานกองทุนหรือมีพฤติกรรมทุจริต

(6)    สมาชิกเสนอชื่อให้ออกเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

ข้อ 17 คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1)     บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

(2)    จัดให้มีคณะตรวจสอบบัญชีจากบุคคลภายนอก ส่วนราชการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3)    ตัดสินใจ พิจารณา อนุมัติ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อกองทุน และสมาชิก

(4)    เปิดเผยข้อมูล เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานกองทุนเมื่อสมาชิกขอดู หรือขอตรวจสอบ

ข้อ 18 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน และพิจารณาจากสถานการเงินของกองทุนด้วย  โดยจะเริ่มจ่ายค่าตอบแทนเมื่อกองทุนมีอายุครบ 1 ปี จำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ประกาศสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

หมวดที่ 5 การประชุม 

ข้อ 19 การดำเนินงานกิจการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกองควาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนต้องจัดให้มีการประชุมดังนี้

(1)    การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

(2)    ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ต่อกองทุนให้ประธานสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้

(3)    สมาชิกจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดสามารถเข้าชื่อเสนอขอเปิดประชุมวิสามัญได้

(4)    ให้มีการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสม

(5)    ให้ประธานเป็นผู้เรียกการประชุม

 

หมวดที่ 6 การบริหารกองทุน

ข้อ 20 ให้จัดสรรเงินกองทุนไม่เกิน 20 % ของจำนวนเงินกองทุนเพื่อใช้ในการบริหารกองทุน ดังนี้

(1)    เป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต่อกองทุน

(2)    การศึกษาดูงาน  การอบรม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการ 

ข้อ 21 การดำเนินการตามข้อ 20 ให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า และประโยชน์กองทุนอย่างสูงสุดและคำนึงถึงสถานทางการเงินของกองทุนด้วย และรายงานให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน

 

หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล

ข้อ 22 การดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุน สงเคราะห์ แก่สมาชิก หรือ ผู้ด้อยโอกาส ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตามความเหมาะสมของสถานภาพของการเงินของกองทุน

ข้อ 23 จัดให้มีสถานที่ดำเนินงานกองทุนเพื่อความสะดวกในการบริการ ติดต่อประสานงานสมาชิก ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ 24 การดำเนินงานใดๆ ในด้านการบริหารงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อันได้แก่ การจัดทำสมุดบัญชีเงินฝาก การจัดทำระบบบัญชี การจัดทำทะเบียนสมาชิก หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุน ให้คณะกรรมการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมแรกข้าวของสมาชิกเป็นงบประมาณดำเนินการ

ข้อ 25 คณะกรรมการบริหารกองทุน สามารถปรับปรุงระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการเห็บชอบระเบียบใหม่จากที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และไม่ได้รับการคัดค้านจากสมาชิกส่วนใหญ่

 

ประกาศ ณ  วันที่  25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

 


ประมวลภาพ

 

            

 

            

 

                

 

               

 

                

 

               

 เทศบาลตำบลกองควาย
ที่อยู่ ::  เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอ : เมืองน่าน
จังหวัด :น่าน      รหัสไปรษณีย์ : 55000
เบอร์โทร :  054741899      อีเมล : kongkhwai@hotmail.com