dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน สำนักงานศาลยุติธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ.น่าน สำนักงานประกันสังคม ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน สำนักงานศาลยุติธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ.น่าน สำนักงานประกันสังคม ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )
ตั้งแต่วันที่ 1 
 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้น (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 249
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกองควาย
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

ใช้เอกสารอะไรบ้าง??

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์)      จำนวน 1 ชุด

ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่???

สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด

ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่????

          ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่??

          ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้
          อายุ 60 -69 ปี            จะได้รับ 600  บาท
          อายุ 70 -79 ปี            จะได้รับ 700  บาท
          อายุ 80 -89 ปี            จะได้รับ 800  บาท
          อายุ 90 ปีขึ้นไป           จะได้รับ  1,000  บาท 

หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

 

!!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!

ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน 

 

การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

          การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 2,000 บาท การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1. มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
          2. มีสัญชาติไทย
          3. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลกองควาย

การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี

          ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ โดยต้องยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  ในวันทำการ

ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการยื่นคำขอ?

          1. ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
          2. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ยื่นคำขอ พร้อมสำเนา 2 ชุด

 สำคัญมาก!!!!!!

          ผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร

ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกองควาย

ด้วยเทศบาลตำบลกองควาย จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มของผู้สูงอายุของเทศบาลเมือ อันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่สนใจและยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ รายละเอียดการสมัครดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ
          1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
          2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเทศบาลตำบลกองควาย

เอกสารประกอบการรับสมัคร

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ
          3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สิทธิประโยชน์ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกองควาย

          1. การได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อกับทางเทศบาลตำบลกองควายแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
          2. การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
          3. การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกองควาย
          4. การได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
                 5. การได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2,000 บาท

***********************************************************

 

 

ประมวลภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

               

         

        

 เทศบาลตำบลกองควาย
ที่อยู่ ::  เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอ : เมืองน่าน
จังหวัด :น่าน      รหัสไปรษณีย์ : 55000
เบอร์โทร :  054741899      อีเมล : kongkhwai@hotmail.com